1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა
1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

იძლევა გაფრთხილებას ორი ან ორზე მეტი ლიანდაგის მქონე რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. იდგმება უშუალოდ რკინიგზის გადასასვლელის წინ.