1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა
1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

გზაჯვარედინი თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.