მონიშვნა 1.22.
მონიშვნა 1.22.

აჩვენებს გზის (მარშრუტის) ნომერს.

მონიშვნა 1.23.
მონიშვნა 1.23.

აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის.