5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი
5.17. ტრამვაის გაჩერების ადგილი

აღნიშნავს ტრამვაის გასაჩერებელ პუნქტსა და მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილს.

5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი
5.18. მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილი

აღნიშნავს მსუბუქი ტაქსის დგომის ადგილს.

5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი
5.19.1. ქვეითთა გადასასვლელი

გზაზე ქვეითთა გადასასვლელისთვის გამოყოფილი ადგილი. ნიშანი იდგმება გზის მარჯვენა მხარეს. გადასასვლელზე 1.14 მონიშვნის არარსებობისას ნიშანი იდგმება გადასასვლელის ახლო საზღვართან.

5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი
5.19.2. ქვეითთა გადასასვლელი

გზაზე ქვეითთა გადასასვლელისთვის გამოყოფილი ადგილი. ნიშანი იდგმება გზის მარცხენა მხარეს. გადასასვლელზე 1.14 მონიშვნის არარსებობისას ნიშანი იდგმება გადასასვლელის შორ საზღვართან.

5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა
5.20. ხელოვნური უსწორმასწორობა

მიუთითებს გზის სავალ ნაწილზე არსებულ ხელოვნურ უსწორმასწორობას. ნიშანი იდგმება ხელოვნურ უსწორმასწორობასთან ან 1.25 მონიშვნასთან მოახლოებული სატრანსპორტო საშუალების მხარეს.

5.21. საცხოვრებელი ზონა
5.21. საცხოვრებელი ზონა

ტერიტორია (ზონა), სადაც მოქმედებს საცხოვრებელ ზონაში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები.ნიშანი იდგმება საცხოვრებელი ზონის ყველა შესასვლელში.

5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული
5.22. საცხოვრებელი ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.21 ნიშნით აღნიშნული საცხოვრებელი ზონის დასასრულს. ნიშანი იდგმება საცხოვრებელი ზონის ყველა გამოსასვლელში.

5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი
5.23.1. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელშიც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი
5.23.2. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს განაშენიანებული გზის მონაკვეთის დასაწყისს, რომელიც არ შედის რომელიმე დასახლებულ პუნქტში და რომელშიც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები (სააგარაკო დაბები, ცალკე მდგომი დაწესებულებები და ა. შ.). ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული
5.24.1. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს შესაბამისად 5.23.1 და 5.23.2 ნიშნებით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

5.24.2. დასახლებული პუნქტის დასასრული
5.24.2. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს შესაბამისად 5.23.1 და 5.23.2 ნიშნებით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი
5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელშიც არ მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული
5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს 5.25 ნიშნით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით
5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.28. დგომის შეზღუდვის ზონის დასასრული
5.28. დგომის შეზღუდვის ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.27 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.29. რეგულირებადი სადგომი ზონა
5.29. რეგულირებადი სადგომი ზონა

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.30. რეგულირებადი სადგომი ზონის დასასრული
5.30. რეგულირებადი სადგომი ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.29 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.31. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონა
5.31. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონა

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.32. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონის დასასრული
5.32. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.31 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.33. ქვეითთა ზონა
5.33. ქვეითთა ზონა

ტერიტორია, რომელზედაც მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ ქვეითებისათვის. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.34. ქვეითთა ზონის დასასრული
5.34. ქვეითთა ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.33 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს. ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.35. საავადმყოფო
5.35. საავადმყოფო

მიუთითებს გზასთან ახლოს სამედიცინო დაწესებულების არსებობის თაობაზე.ნიშანთან გავლისას მძღოლიშეძლებისდაგვარად უნდა მოერიდოს ზედმეტ ხმაურს.

5.36. შერწყმის ადგილი
5.36. შერწყმის ადგილი

ავტომაგისტრალთან სხვა გზიდან ამოსასვლელის (გაქანების ზოლის) შერწყმის ადგილი.

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი
6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ნიშანი.

6.2. ავტოგასამართი სადგური
6.2. ავტოგასამართი სადგური

ავტოგასამართი სადგურის ნიშანი.