მონიშვნა 1.14.1.
მონიშვნა 1.14.1.

„ზებრა” აღნიშნავს ქვეითთა მოუწესრიგებელ გადასასვლელს;

მონიშვნა 1.14.2.
მონიშვნა 1.14.2.

„ზებრა” აღნიშნავს ქვეითთა მოუწესრიგებელ გადასასვლელს; 1.14.2 მონიშვნის ისარი უჩვენებს ქვეითთა მოძრაო­ბის მიმართულებას.

მონიშვნა 1.14.3.
მონიშვნა 1.14.3.

აღნიშნავს ქვეითთა გადასასვლელს, სადაც მოძრაობა წესრიგდება შუქნიშნით.

მონიშვნა 1.15.
მონიშვნა 1.15.

აღნიშნავს ადგილს, სადაც საველოსიპედო ბილიკი კვეთსგზის სავალ ნაწილს.

მონიშვნა 1.16.1-1.16.3.
მონიშვნა 1.16.1-1.16.3.

აღნიშნავს მიმმართველ კუნძულებს სატრანსპორტო ნაკადების გაყოფის ან შეერთების ადგილზე.

მონიშვნა 1.17.
მონიშვნა 1.17.

აღნიშნავს სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებას და ტაქსის სადგომს.

მონიშვნა 1.18.
მონიშვნა 1.18.

აღნიშნავს გზაჯვარედინის ზოლებზე მოძრაობის ნებადართულ მიმართულებებს; გამოიყენება დამოუკიდებლად ან 5.8.1, 5.8.2 ნიშნებთან შეერთებით; მონიშვნა ჩიხის გამოსახულებით მიუთითებს, რომ მოხვევა უახლოეს სავალ ნაწილზე აკრძალულია; უკიდურესი მარცხენა ზოლიდან მარცხნივ მოხვევის ნებადამრთველი მონიშვნა, ამავე დროს, ამ ზოლიდან მობრუნების ნებას იძლევა.

მონიშვნა 1.19.
მონიშვნა 1.19.

აფრთხილებს სავალი ნაწილის შევიწროებასთან (მონაკვეთთან, სადაც მცირდება მოცემული მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობა) ან საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ 1.1 ან 1.11 მონიშვნასთან მიახლოების შესახებ. 1.19 მონიშვნა პირველ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 1.18.1–1.18.3 ნიშნებთან შეერთებით.

მონიშვნა 1.20.
მონიშვნა 1.20.

აფრთხილებს 1.13 მონიშვნასთან მიახლოების შესახებ.

მონიშვნა 1.21.
მონიშვნა 1.21.

წარწერა „სდექ” აფრთხილებს 1.12 მონიშვნასთან მიახლოების შესახებ, თუ ის გამოიყენება 2.5 ნიშანთან შეერთებით.

მონიშვნა 1.22.
მონიშვნა 1.22.

აჩვენებს გზის (მარშრუტის) ნომერს.

მონიშვნა 1.23.
მონიშვნა 1.23.

აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის.