1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა
1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

იძლევა გაფრთხილებას ერთლიანდაგიანი რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. იდგმება უშუალოდ რკინიგზის გადასასვლელის წინ.