6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება
6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების ნიშანი.

6.4. ავტომობილის რეცხვა
6.4. ავტომობილის რეცხვა

ავტომობილის რეცხვის ნიშანი.

6.5. ტელეფონი
6.5. ტელეფონი

ტელეფონის ნიშანი.

6.6. კვების პუნქტი
6.6. კვების პუნქტი

კვების პუნქტის ნიშანი.

6.7. სასმელი წყალი
6.7. სასმელი წყალი

სასმელი წყლის ნიშანი.

6.8. სასტუმრო ან მოტელი
6.8. სასტუმრო ან მოტელი

სასტუმროს ან მოტელის ნიშანი.

6.9. კემპინგი
6.9. კემპინგი

კემპინგის ნიშანი.

6.10. დასვენების ადგილი
6.10. დასვენების ადგილი

დასვენების ადგილის ნიშანი

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო
6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

საპატრულო პოლიციის საგუშაგოს ნიშანი.

6.12. პოლიცია
6.12. პოლიცია

პოლიციის ნიშანი.

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი
6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტის ნიშანი.

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა
6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონის ნიშანი.

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა
6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის ნიშანი.

6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი
6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

საცურაო აუზის ან პლაჟის ნიშანი.

6.17. საპირფარეშო
6.17. საპირფარეშო

საპირფარეშოს ნიშანი.

7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები
7.1. მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები

იძლევა ინფორმაციას სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვების თაობაზე, რომლებიც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილია საქართველოს გზებზე. ნიშანი იდგმება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსასვლელში საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან.

7.2. რეკომენდებული სიჩქარე
7.2. რეკომენდებული სიჩქარე

მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე. ნიშანი იდგმება გზის დასაწყისში. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო მაფრთხილებელ ნიშანთან ერთად −სახიფათო უბნის მთელ სიგრძეზე.

7.3.1. მობრუნების ადგილი
7.3.1. მობრუნების ადგილი

მიუთითებს მობრუნების ადგილს. ნიშანი იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშანი მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

7.3.2. მობრუნების ზონა
7.3.2. მობრუნების ზონა

მიუთითებს მობრუნების ზონის სიგრძეს. ნიშანი იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშანი მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

7.4. დგომის ადგილი
7.4. დგომის ადგილი

ადგილი, რომელიც განკუთვნილია სატრანსპორტო საშუალებების დგომისთვის. ნიშნის მოქმედების ზონა საგზაო მონიშვით განისაზღვრება, ხოლო მისი არარსებობისას ნიშნის მოქმედებავრცელდებაუახლოეს გზაჯვარედინამდე ან იზღუდება 8.2.1 დაფით.

7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი
7.5. საავარიო გაჩერების ზოლი

მიუთითებს ციცაბო დაღმართზე საავარიო გაჩერების ზოლის არსებობის თაობაზე. ნიშანი იდგმება საავარიო გაჩერების ზოლის შესასვლელის წინ.

7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი
7.6. ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი

ქვეითთა მიწისქვეშა გადასასვლელი. ნიშანი იდგმება ქვეითთა გადასასვლელის ყველა ჩასასვლელთან და გადასასვლელთან.

7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი
7.7. ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი

ქვეითთა მიწისზედა გადასასვლელი. ნიშანი იდგმება ქვეითთა გადასასვლელის ყველა ჩასასვლელთან და გადასასვლელთან.

7.8.1. ჩიხი
7.8.1. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება გზის დასაწყისში.

7.8.2. ჩიხი
7.8.2. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება იმ გზის გადაკვეთის წინ, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი.

7.8.3. ჩიხი
7.8.3. ჩიხი

გზა, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი. ნიშანი იდგმება იმ გზის გადაკვეთის წინ, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი.

7.9.3. მოძრაობის სქემა
7.9.3. მოძრაობის სქემა

მიუთითებს მოძრაობის სქემას გზაჯვარედინზე ცალკეული მანევრების აკრძალვის დროს ან რთულ გზაჯვარედინზე მოძრაობის ნებადარ­თულ მიმართულებებს. ნიშანი იდგმება უშუალოდ გზაჯვარედინის წინ.

7.9.1. მიმართულებათა წინასწარი მაჩვენებელი
7.9.1. მიმართულებათა წინასწარი მაჩვენებელი

მიუთითებს დასახლებული პუნქტისა და სხვა ობიექტისკენ მოძრაობის მიმართულებებს/მიმართულებას, აგრეთვე გზის იმ უბნის შემოვლის მიმართულებებს/მიმართულებას, რომელზედაც შეზღუდვებია შემოღებული. ნიშნებზე აგრეთვე აღიბეჭდება 7.14.1 ნიშნის გამოსახულება, მიეთითება ავტომაგისტრალის, აეროპორტის სიმბოლოები, სპორტული და სხვა პიქტოგრამები. ნიშანზე აღიბეჭდება სხვა ისეთი ნიშნების გამოსახულებებიც, რომლებიც იძლევა ინფორმაციას მოძრაობის თავისებურებებზე. ნიშნის ქვემოთანაწილში მითითებულია მანძილი ნიშნის დადგმის ადგილიდან გზაჯვარედინამდე ან დამუხრუჭების ზოლის დასაწყისამდე. დაუსახლებელ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით. დასახლებულ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე მოცემული დასახლებული პუნქტიდან გასვლის შემდეგ ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით, თეთრი ფონი კი აღნიშნავს, რომ მითითებული ობიექტი მოცემულ დასახლებულ პუნქტშია.

7.9.2. მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი
7.9.2. მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი

მიუთითებს დასახლებული პუნქტისა და სხვა ობიექტისკენ მოძრაობის მიმართულებებს/მიმართულებას, აგრეთვე გზის იმ უბნის შემოვლის მიმართულებებს/მიმართულებას, რომელზედაც შეზღუდვებია შემოღებული. ნიშნებზე აგრეთვე აღიბეჭდება 7.14.1 ნიშნის გამოსახულება, მიეთითება ავტომაგისტრალის, აეროპორტის სიმბოლოები, სპორტული და სხვა პიქტოგრამები. დაუსახლებელ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით. დასახლებულ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე მოცემული დასახლებული პუნქტიდან გასვლის შემდეგ ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით, თეთრი ფონი კი აღნიშნავს, რომ მითითებული ობიექტი მოცემულ დასახლებულ პუნქტშია.

7.10.2. მიმართულების მაჩვენებელი
7.10.2. მიმართულების მაჩვენებელი

მიუთითებს დასახლებული პუნქტისა და სხვა ობიექტისკენ მოძრაობის მიმართულებებს/მიმართულებას. ნიშნებზე მიეთითება მანძილი (კმ) მათზე აღნიშნულ ობიექტამდე, აგრეთვე ავტომაგისტრალის, აეროპორტის სიმბოლოები, სპორტული და სხვა პიქტოგრამები. დაუსახლებელ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით. დასახლებულ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე მოცემული დასახლებული პუნქტიდან გასვლის შემდეგ ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით, თეთრი ფონი კი აღნიშნავს, რომ მითითებული ობიექტი მოცემულ დასახლებულ პუნქტშია.

7.10.1. მიმართულებების მაჩვენებელი
7.10.1. მიმართულებების მაჩვენებელი

მიუთითებს დასახლებული პუნქტისა და სხვა ობიექტისკენ მოძრაობის მიმართულებებს/მიმართულებას. ნიშნებზე მიეთითება მანძილი (კმ) მათზე აღნიშნულ ობიექტამდე, აგრეთვე ავტომაგისტრალის, აეროპორტის სიმბოლოები, სპორტული და სხვა პიქტოგრამები. დაუსახლებელ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით. დასახლებულ პუნქტში დადგმულ ამ ნიშანზე მწვანე ან ლურჯი ფონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა მითითებულ დასახლებულ პუნქტამდე ან სხვა ობიექტამდე მოცემული დასახლებული პუნქტიდან გასვლის შემდეგ ხორციელდება შესაბამისად ავტომაგისტრალით ან სხვა გზით, თეთრი ფონი კი აღნიშნავს, რომ მითითებული ობიექტი მოცემულ დასახლებულ პუნქტშია.

7.12. მანძილის მაჩვენებელი
7.12. მანძილის მაჩვენებელი

მიუთითებს მანძილს (კმ) მარშრუტზე მდებარე დასახლებულ პუნქტამდე და სხვა ობიექტამდე.

7.11. ობიექტის დასახელება
7.11. ობიექტის დასახელება

მიუთითებს დასახლებული პუნქტისაგან განსხვავებული ობიექტის დასახელებას – ქუჩა, მდინარე, ტბა, უღელტეხილი, ღირსშესანიშნაობა და სხვა. ნიშანი იდგმება უშუალოდ ობიექტის წინ.

7.13. საკილომეტრო ნიშანი
7.13. საკილომეტრო ნიშანი

მიუთითებს მანძილს (კმ) ნიშნის დადგმის ადგილიდან გზის დასაწყისამდე ან ბოლომდე. ნიშანი იდგმება ყოველი 1 კმ-ის შემდეგ.

7.14.1. მარშრუტის ნომერი
7.14.1. მარშრუტის ნომერი

მიუთითებს დადგენილი წესით დამტკიცებული გზის (მარშრუტის) ნომერსა და მიმართულებას.

7.14.2. მარშრუტის ნომერი
7.14.2. მარშრუტის ნომერი

მიუთითებს დადგენილი წესით დამტკიცებული გზის (მარშრუტის) ნომერსა და მიმართულებას.

7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება
7.15.1.-7.15.3. სატვირთო ავტომობილით მოძრაობის მიმართულება

მიუთითებს სატვირთო ავტომობილის, ტრაქტორისა და თვითმავალი მანქანის მოძრაობის რეკომენდებულ მიმართულებას, თუ გზაჯვარედინზე ერთ-ერთი მიმართულებით მათი მოძრაობა აკრძალულია. ნიშნები იდგმება რეკომენდებული მიმართულების დასაწყისში გზაჯვარედინის წინ ან გზაჯვარედინამდე 100−150 მეტრ მანძილზე.

7.16. სდექ ხაზი
7.16. სდექ ხაზი

მიუთითებს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ადგილს რეგულირებულ გზაჯვარედინსა და არარეგულირებულ რკინიგზის გადასასვლელზე;

7.18.1.-7.18.3. შემოვლის მიმართულება
7.18.1.-7.18.3. შემოვლის მიმართულება

მიუთითებს მოძრაობისათვის დროებით დაკეტილი გზის მონაკვეთის შემოვლის მიმართულებას. ნიშნები იდგმება შემოვლის მარშრუტზე ყოველი გზაჯვარედინის წინ.

7.17. შემოვლის სქემა
7.17. შემოვლის სქემა

მიუთითებს მოძრაობისათვის დროებით დაკეტილი გზის მონაკვეთის შემოვლის სქემას. ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება გზაჯვარედინიდან, სადაც იწყება შემოვლის მარშრუტი,150−300 მეტრ მანძილზე,დასახლებულ პუნქტში − 50−100 მეტრ მანძილზე.

7.19.1. სხვა სავალ ნაწილზე გადაადგილების წინასწარი მაჩვენებელი
7.19.1. სხვა სავალ ნაწილზე გადაადგილების წინასწარი მაჩვენებელი

მიუთითებს მოძრაობისათვის დაკეტილი სავალი ნაწილის მონაკვე­თის შემოვლის მიმართულებას გზაზე, რომელსაც აქვს გამყოფი ზოლი, ან მოძრაობის მიმართულებას მარჯვენა სავალ ნაწილზე დასაბრუნებლად.

7.19.2. სხვა სავალ ნაწილზე გადაადგილების წინასწარი მაჩვენებელი
7.19.2. სხვა სავალ ნაწილზე გადაადგილების წინასწარი მაჩვენებელი

მიუთითებს მოძრაობისათვის დაკეტილი სავალი ნაწილის მონაკვე­თის შემოვლის მიმართულებას გზაზე, რომელსაც აქვს გამყოფი ზოლი, ან მოძრაობის მიმართულებას მარჯვენა სავალ ნაწილზე დასაბრუნებლად.

8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე
8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე

მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, სათანადო შეზღუდვის შემოღების ადგილამდე ან წინ, მოძრაობის მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე). 8.1.2 მიუთითებს მანძილს 2.3 ნიშნიდან გზაჯვარედინამდე, თუ გზაჯვარედინის წინ დადგმულია 2.4 ნიშანი. 8.1.3 - 8.1.4 მიუთითებს მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე.

8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა
8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა

მიუთითებს მაფრთხილებელი ნიშნით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნის მოქმედების ზონას. 8.2.2 მიუთითებს მაფრთხილებელი ნიშნით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნის მოქმედების ზონას. 8.2.3 მიუთითებს 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედების ზონის დასასრულს. 8.2.4 მძღოლს აწვდის ინფორმაციას მისი 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედების ზონაში ყოფნის თაობაზე. 8.2.5 - 8.2.6 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედების ზონა გაჩერებისა და დგომის აკრძალვისას მოედნის, შენობის ფასადისა და ა. შ. ერთი მხარის გასწვრივ.

8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება
8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება

მიუთითებს გზაჯვარე­დინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისკენ მოძრაო­ბის მიმართულებას.

8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა
8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ სატვირთო ავტომობილზე (მისაბმელით ან მის გარეშე), რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტ-ზე მეტია;

8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა
8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ სატვირთო ავტომობილზე ან ტრაქტორზე ნებისმიერი სახეობის მისაბმელით და ნახევარმისაბმელით, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მაბუქსირებელ სატრანსპორტო საშუალებაზე;

8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა
8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ მსუბუქ ავტომობილზე;

8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა
8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება.

8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა
8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ